• Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Elke inzending dient voorzien te zijn van: naam, leeftijd, evt. school of Kunstenaarsnaam van de maker.
 • Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding(en) aangeleverd. Digitale afbeeldingen dienen minimaal het formaat 300 pixels / bestandsformaat A4 te hebben.
 • De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
 • Het werk mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, etc.
 • Inzendingen dienen uiterlijk 15 maart 2019 binnen te zijn
 • De jurering is voorbehouden aan een door ArtiBosch samengestelde jury.
 • De deelnemer geeft ArtiBosch toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. ArtiBosch hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen. ArtiBosch kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
 • De deelnemer geeft ArtiBosch dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op www.artibosch.nl en andere publicaties van ArtiBosch
 • De deelnemer garandeert ArtiBosch dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart ArtiBosch voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan ArtiBosch alle schade die ArtiBosch als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer garandeert ArtiBosch dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
 • De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt ArtiBosch zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist ArtiBosch.
 • Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

Mail jouw inzending naar ontwerp@artibosch.nl in ieder geval voorzien van jouw naam, leeftijd, evt. school of kunstenaarsnaam. Deadline is 15 maart 2019.